B. ważne 1%
  Ciekawe rzeczy ;)
  Bohater HUFCA SUWAŁKI
  Aktualności
  Strona startowa
  Forum
  Zastęp Andromeda
  Zastęp Orion
  Zastęp Kasjopeja
  Konkurs :D
  KODEKS HONOROWY
  => Regulamin Mundurowy Drużyny
  Rozkazy
  Księga gości
  Śpiewnik
  Galeria
  Adresy siedzib
  Cele ZHP
  Linki
KODEKS HONOROWY

 

Kodeks Honorowy

16 Suwalskiej Drużyny Harcerskiej

"Aconcagua"

 

 


W trosce o byt i przyszłość naszej Drużyny, uzyskawszy w roku  1996 możliwość działania, nawiązując do najlepszych tradycji Związku Harcerstwa Polskiego ustanawiamy Konstytucję 16 Suwalskiej Drużyny Harcerskiej „Aconcagua”, jako najwyższe prawo dla Drużyny.

 
Drużyna działa zgodnie z zasadami określonymi w Statucie ZHP.
Niniejszy Kodeks Honorowy jest konkretyzacją tych zasad dla 16 Suwalskiej Drużyny Harcerskiej „Aconcagua” jako drużyny żeńskiej i harcerskiej momentami wielopoziomowej.
Kodeks Honorowy Drużyny jest najważniejszym dokumentem kształtującym jej oblicze, regulującym prace i strukturę drużyny, ustalającym prawa jakimi podlegają jej członkowie.

 

1 Ustalenia ogólne

1.1 16 Suwalska Drużyna Harcerska (16SDH) „Aconcagua” należy do Związku Harcerstwa Polskiego (ZHP).
1.2 16 Suwalska Drużyna Harcerska działa w Hufcu Suwałki i należy do 1 Szczepu Drużyn Harcerskich i Zuchowych „Burza”.
1.3 16 SDH jest drużyną żeńską, harcerską/wielopoziomową.
1.4 Drużyna zrzesza na zasadzie dobrowolnego zgłoszenie harcerek chcących harcerskie ideały realizować w ramach programu  przyjętego przez drużynę.
1.5 Drużyna pracuje systemem zastępowym.
1.6 Drużyna posiada własną kronikę, koszulkę, symbole, obrzędy, stronę internetową, harcówkę, itp.

 

2 Cele i zadania

 
2.1 Podstawowym celem działania drużyny jest przygotowanie młodzieży do samodzielnego życia w duchu harcerskich ideałów.
2.2 W drużynie panuje atmosfera, w której jej członkowie mogą urzeczywistniać swoje marzenia i potrzeby, a przede wszystkim pasje.
2.3 Drużyna umożliwia rozwój intelektualny, fizyczny i duchowy w ramach: zbiórek, gier, imprez, rajdów, biwaków, zimowisk, itp.

 

3 Władza w drużynie

3.1 Drużynowa
3.1.1 Na czele drużyny i Rady Drużyny stoi drużynowa, która kieruje na bieżąco jej działaniami.
3.1.2 Podejmuje wszystkie decyzje dotyczące drużyny przy pomocy Rady Drużyny.
3.1.3 Jest jedynym organem upoważnionym do wprowadzania zmian i poprawek w Kodeksie Honorowym drużyny.
3.1.4 Reprezentuje drużynę na zewnątrz.
3.1.5 Dba o prawidłowe, zgodne ze Statutem ZHP i metodyką harcerską działanie drużyny.
3.1.6 Podejmuje decyzje o mianowaniu i odwołaniu funkcyjnych Drużyny.
3.1.7 Ma prawo odwołać z funkcji w przypadku szkodliwej działalności na rzecz drużyny.
3.1.8 Realizuje postanowienia Rady Drużyny.
3.1.9 W sytuacjach gdy niemożliwe jest zwołanie Rady Drużyny ma prawo samodzielnie podejmować decyzje.
3.1.10 Ma obowiązek powiadomić Radę Drużyny o podjętych przez siebie decyzjach.
3.1.11 Prowadzi książkę pracy drużyny, książkę rozkazów oraz ewidencję członków drużyny.
3.1.12 Drużynowa ma prawo używania oficjalnych pieczęci drużyny.
3.1.13 Ma obowiązek wykształcenia swojego następcy.

 

3.2 Rada Drużyny
3.2.1 Zaraz po drużynowej jest najważniejszym organem w drużynie.
3.2.2 W skład Rady Drużyny wchodzą: drużynowa, przyboczne, zastępowe, inne funkcyjne drużyny, jak i inne powołane rozkazem osoby.
3.2.3 Rady Drużyny podejmowane są na zasadzie dyskusji; w sytuacji jednakowej liczby głosów za i przeciw decyduje głos drużynowej.
3.2.4 Wszyscy członkowie Rady Drużyny mają obowiązek uczestniczyć w każdej zbiórce Rady; w razie nieobecności muszą podporządkować się podjętym na zbiórce decyzjom.
3.2.5 Decyduje o przyjęciu nowych członków do drużyny.
3.2.6 Decyduje o dopuszczeniu do złożenia Przyrzeczenia.
3.2.7 Decyduje o otwarciu i zamknięciu prób na stopnie i sprawności harcerskie.

 

3.3 Przyboczna/e
3.3.1 Zastępuje drużynową w przypadku jej nieobecności.
3.3.2 Współpracuje z drużynową w kierowaniu drużyną i w zakresie przydzielonych przez nią zadań.
3.3.3 Kontroluje przebieg realizacji zadań związanych z pracą zastępów.
3.3.4 Obowiązkiem przybocznej jest prowadzenie dokumentacji drużyny.
3.3.5 Decyzje przybocznego nie mogą być sprzeczne z ustaleniami Rady Drużyny, drużynowej i Kodeksu Honorowego Drużyny.


3.4 Zastępowe
3.4.1 Zastępowa odpowiedzialna jest za całokształt funkcjonowania zastępu.
3.4.2 Zastępowa reprezentuje zastęp na Radzie Drużyny.
3.4.3 Odpowiada za prowadzenie dokumentacji zastępu.
3.4.4 Obowiązkiem zastępowej jest wykształcenie podzastępowej, w przyszłości swoją następczynię.

 
3.5 Inni funkcyjni drużyny
3.5.1 Kronikarz – ma obowiązek dbać o kronikę drużyny, uzupełniać ją w ciągu dwóch tygodni po ważnym wydarzeniu, jest odpowiedzialny za jej obecność na wszystkich imprezach z udziałem drużyny;
3.5.2 Skarbnik – Jest odpowiedzialny za zbieranie składek członkowskich i przekazywanie ich drużynowemu, pomaga w organizacji akcji zarobkowych;
3.5.3 Fotograf – ma obowiązek zabierania ze sobą aparatu i robienia zdjęć na zbiórkach, wyjazdach, biwakach itd., zgrywania ich na płytkę, wstawiania ich na galerię drużyny oraz wywoływania wyznaczonych zdjęć do kroniki;

 

4 Zdobywanie stopni i sprawności

 
4.1 Stopnie i sprawności w drużynie zdobywa się w oparciu o regulaminy i instrukcje GK ZHP.
4.2 Zdobywanie stopni i sprawności nadzoruje Rada Drużyny, która na wniosek opiekuna próby rozpatruje otwarcie i zamknięcie próby, przyznaniu stopnia, sprawności, a także o umieszczeniu go w rozkazie.
4.3 Rada Drużyny wyznacza ostateczny termin realizacji próby na stopień jeżeli zdobywający nie wykazuje aktywności przy realizacji zadań próby.
4.4 Warunkiem rozpoczęcia próby na stopień jest:
4.4.1 Ułożenie pod nadzorem opiekuna karty próby
4.4.2 Zatwierdzenie karty przez Radę Drużyny i drużynowego
4.4.3 Otwarcie próby rozkazem drużynowego;
4.5 Warunkiem zamknięcia próby i przyznania stopnia jest zrealizowanie zadań zawartych w karcie próby oraz aktywne uczestnictwo w życiu drużyny.
4.6 Potwierdzeniem zdobycia stopnia lub sprawności jest przyznanie rozkazem drużynowego.
4.7 W przypadku braku aktywności przy realizacji zadań z karty próby z winy opiekuna, członek ma prawo za zgodą Rady Drużyny zmienić opiekuna próby.

 

5 Symbolika

 
5.1 Barwami drużyny jest kolor czarny i zielony.
5.2 Chusta drużyny jest koloru czarnego z zielonym obszyciem i wyszytą (zieloną muliną) czterolistną koniczyną.
5.3 Członkowie drużyny noszą na pagonach czarne naramienniki z zielonym obszyciem na dole, na naramienniku znajduje się stopień.
5.4 Umundurowanie jest zależne od warunków atmosferycznych i jest jednolite w całej drużynie.
5.5 Długie spodnie mundurowe harcerek są czarne.
5.6 Jako umundurowanie polowe można nosić koszulkę drużyny, mundurową spódnice lub spodnie.
5.7 Getry w drużynie są koloru czarnego z dwoma białymi paskami.
5.8 W drużynie harcerskim nakryciem głowy jest czarny beret.
5.9 Noszenie koszulki jest obowiązkowe na: zbiórkach zastępu oraz rajdach i  wycieczkach, kiedy zostanie zarządzone.
5.10 Noszenie munduru jest obowiązkowe na: zbiórkach drużyny, apelach, uroczystościach drużyny, hufca, chorągwi chyba, że zostanie zarządzone inaczej.
5.11 Drużynowy zawsze określa przed daną imprezą jednolite umundurowanie.
5.12 Drużyna posiada plakietkę wzoru określonego przez Rade Drużyny, która jest noszona na lewym rękawie munduru tuż pod plakietką hufca, a następnie szczepu.


 6 Okres próbny

 
6.1 Okres próbny obowiązuje nowo wstępujących do drużyny.
6.2 Wraz z rozpoczęciem okresu próbnego zostaje otwarta próba harcerki.
6.3 Czas trwania okresu próbnego określa drużynowy, nie może on przekroczyć 6 miesięcy, a także trwać krócej niż 3 miesiące.
6.4 W czasie trwania okresu próbnego ubiegający sie o przyjęcie do drużyny zobowiązuje się do:
6.4.1 Aktywnego uczestnictwa w życiu drużyny
6.4.2 Uczestnictwa w imprezach drużyny
6.4.3 Przestrzegania Prawa Harcerskiego
6.4.4 Zakupienia Książeczki Harcerskiej
6.4.5 Skompletowania regulaminowego umundurowania
6.4.6 Treści zawarte w punktach 6.1 – 6.4 dotyczą osoby, które nie należały nigdy do ZHP, lub ich przerwa w działaniu trwała dłużej niż 6 miesięcy;

 

7 Członkostwo

 7.1 Członkiem drużyny może zostać każdy, kto spełnia wymogi zawarte w Statucie ZHP np. opłacenie składek członkowskich oraz jest akceptowany przez Radę Drużyny stosunkiem głosów 2:3.

 

8 Obowiązki członka drużyny

 
8.1 Obowiązkiem członka drużyny jest przestrzeganie Prawa Harcerskiego, Statutu ZHP oraz Kodeksu Honorowego Drużyny.
8.2 Członek drużyny ma obowiązek godnie reprezentować drużynę, być zdyscyplinowanym, punktualnym, wywiązywać się z zadań powierzonych przez drużynę.
8.3 Każdy członek drużyny ma obowiązek pracy nad sobą, pogłębiania swojej wiedzy ogólnej i harcerskiej; uwidacznia się to przez zdobywanie stopni i sprawności, znaków służb i uprawnień.
8.4 Członek drużyn ma obowiązek uczestnictwa w działaniach harcerskich, w regulaminowym umundurowaniu, które winien nosić i utrzymywać w należytym porządku.
8.5 Członek drużyny ma obowiązek regularnie płacić składki członkowskie, maksymalnie z 1 miesięcznym opóźnieniem, w wysokości ustalonej przez Radę Drużyny.

8.6 Nie uczestniczenie w zbiórkach zastępu, drużyny jak również nie opłacanie składek przez okres powyżej 1 miesiąca bez podania konkretnej przyczyny grozi ukaraniem przez Radę Drużyny.
8.7 Brać udział wraz z drużyną w imprezach, świętach hufcowych oraz poza hufcowych. 

9 Prawa członka drużyny

 
9.1 Członek 16SDH ma prawo uczestniczyć w życiu drużyny i reprezentować ją na forum ZHP i na zewnątrz.
9.2 Członek drużyny ma prawo złożyć propozycje poprawek do Konstytucji Drużyny, które powinien przekazać przełożonemu.
9.3 Członkowie drużyny maja prawo współdecydować o pracy drużyny.
9.4 Członkowie drużyny mają prawo korzystać ze sprzętu drużyny na zasadach określonych przez Radę Drużyny.
9.5 Członek drużyny ma prawo odwołać się do Rady Drużyny w sytuacjach spornych ze swoim przełożonym.

 

10 Kary

 
10.1 W drużynie funkcjonują kary mające za zadanie ostrzegać członków drużyny działających na jej niekorzyść, a także eliminować w przypadku szkodliwej dalszej działalności.
10.2 Przewiduje się następujące kary:
10.2.1 Upomnienie słowne indywidualne;
10.2.2 Wyrzucenie ze zbiórki;
10.2.3 Nagana w rozkazie;
10.2.4 Odebranie krzyża i zawieszenie w prawach członka drużyny na okres przewidziany przez Radę Drużyny;
10.2.5 Skreślenie z listy członków;
10.3 O udzielenie kary wnioskuje funkcyjny drużyny, a decyduje Rada Drużyny.
10.4 W przypadku punktów 10.2.4 i 10.2.5 decyzja musi być jednomyślna.
10.5. W przypadku kary z punktu 10.2.5 harcerka ma obowiązek zwrócić pobrany sprzęt i mienie (w tym barwy drużyny).

 

11.Rozwiązywanie problemów

11.1 Problemy z nałogami. 
11.1.1 Problemy z paleniem papierosów. W tym przypadku przeprowadzana zostanie rozmowa z danym członkiem drużyny i automatyczne zawieszenie w prawach drużyny. W razie braku poprawy taka osoba zostanie wyrzucona z drużyny. 
11.1.2 Problemy z alkoholem. W razie długotrwałego już picia alkoholu osoba taka zostanie wyrzucona z drużyny. Jeśli jednak takie coś wydarzyło się raz, po rozmowie osoba taka zostanie tylko zawieszona w prawach drużyny. 
11.1.3 Problemy z narkotykami. Po rozmowie osoba taka zostanie zawieszona. 
11.2 Inne problemy. 
11.2.1 Inne problemy będą rozwiązywane przez drużynowego w porozumieniu z doradcami i Radą Drużyny.

 
12 Nagrody

 
12.1 Nagrody spełniają rolę wyróżnienia członków drużyny i mobilizują do dalszej pracy.
12.2 Przewiduje się następujące nagrody:
12.2.1 Pochwała ustna;
12.2.2 Nagrody rzeczowe;
12.2.3 Wyróżnienie w rozkazie ;
12.2.4 Pierścień drużyny oraz inne związane z obrzędowością drużyny;
12.3 Decyzje o nagrodzie podejmuje Rada Drużyny,

 

13 Udział w obozach, rajdach, biwakach, itp.

 13.1 Warunkiem uczestnictwa w imprezach jest:
13.1.1 Regularne opłacanie składek.
13.1.2 Aktywne uczestnictwo w życiu drużyny;
13.1.3 Uczestnictwo w zbiórkach drużyny i zastępu;
13.1.4 Zgoda drużynowego;

 

14 Gospodarka i majątek

 14.1 Majątek drużyny stanowią jej fundusze i sprzęt.
14.2 Majątek Drużyny tworzy się ze składek członkowskich, darowizn, dochodów z własnej działalności oraz dotacji.
14.3 Majątek drużyny służy jej działalności.

 

15. Odejście z drużyny

 15.1 Odejście z drużyny może nastąpić z różnych powodów np. na własną prośbę lub kary.
15.2 Przy odejściu na własną prośbę zainteresowany może złożyć pisemny wniosek do Rady Drużyny o zatrzymanie barw drużyny, która decyduje o tym rozpatrując:
- długość stażu w drużynie( około 4 lat)
- zasługi w drużynie i ZHP
- stopień i funkcja w drużynie
Po czym powiadamia pisemnie zainteresowanego o decyzji, która jest ostateczna.
15.3 Przy odejściu z drużyny poprzez karę zatrzymanie barw nie jest możliwe.
15.4 Każda dziewczyna, która ma zamiar odejść z drużyny musi najpierw poinformować Radę Drużyny, a potem całą drużynę, na zbiórce drużyny.

 

16 Postanowienia końcowe

 

16.1 Kodeks Honorowy wchodzi w życie z dniem jej zatwierdzenia przez Radę Drużyny i nie traci ważność tylko w momencie rozwiązania drużyny.
16.2 Wszelkie zmiany i uaktualnienia są wprowadzane w postaci poprawek do Kodeksu Honorowego.
16.3 Poprawki do Kodeksu Honorowego. mogą dotyczyć poszczególnych punktów i podpunktów nie zmieniając całokształtu.
16.4 Każdy członek drużyny ma prawo i obowiązek zapoznać się z treścią Kodeksu Honorowego.
16.5 Do kodeksu dołączone są dwa załączniki: Regulamin Mundurowy Drużyny oraz Obrzędy i Tradycje 16 Suwalskiej Drużyny Harcerskiej „Aconcagua”.

 

 

informacje o drużynie:  
  drużynowa: Milena Buza

Miejsce:Klonowa 47 (piwnica)
EmailAconcagua16SDH@wp.pl
 
Przycisk Facebook "Lubię to"  
   
Reklama  
   
Uwaga, uwaga :)  
 
dodatki na strone
 
Harcerskie mądrości:  
   
SHOUTBOX  
 
trwa inicjalizacja, prosze czekac...kibice
 
Strone odwiedziło już 87348 odwiedzający
=> Chcesz darmową stronę ? Kliknij tutaj! <=